Ordbogen

Pet-groups ordbog "ordforklaring" som også indeholder "oversættelser" fra vores Qr-pets galleri.

Ordbogen er opbygget som et opslagsværk og vil løbende blive opdateret - har du søgning på specifikke ord skal du bruge funktionen søg på denne side - så listes en række muligheder op for dig. siden interagere med vores galleri side hvor artbeskrivelser for dyr som er forhandlet i danmark findes.  dog lovgivningsmæssigt stof finder du i menuen lovgivning ligesom du finder en række interesante emne artikler under menupunktet artikler


Vi har lidt tekniske opgaver med at kombinere vores databaser som forventes løst snarest. derfor vil søgefeltet kommer med søgninger via google sites og vil først være i fuld drift med ordbogen når dette er løst hos vores ekterne leverandør . webteamet beklager- vi opdatere løbende indtil da

Aflivning   Hvis et dyr er blevet så syg eller skadet at en aflivning er eneste udvej. Dyreværnsloven Kapitel 2  Aflivning, operative indgreb og lign.  § 13. Den, der vil aflive et dyr, skal sikre sig, at dyret aflives så hurtigt og så smertefrit som muligt. Aflivning ved drukning må ikke finde sted. Stk. 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte nærmere regler om aflivning af dyr, herunder regler om slagtning og om forbud mod  visse aflivningsformer samt regler om, at aflivning af visse større dyr kun må foretages af en dyrlæge eller en anden autoriseret person.


Akvaterrarie   Akvarie med både en vanddel og en landdel.


Ammoniak   Ammoniak er giftig for fisk. For at reducere ammoniakken i vandet udskiftes 40 % af vandet hver anden dag, til ammoniakken er nede på 0,01 mg/l. eller derunder.


Ansvar   Det er ALTID dyrenes ejer der har ansvaret for dyrenes ve og vel. Hvis du føler at du ikke har tid / plads til dine dyr, så få dem afviklet. Hvis du se dyr som lider, har du pligt til at underrette myndighederne.

Husk, der er DIG der har valgt dyrene, ikke dyrene der har valgt dig.


Araknologi   Læren om edderkopper og skorpioner.


Artsakvarie   Et akvarie hvori der kun holdes en art fisk. Indretning og opbygning skal tage hensyn til netop denne art. Det gælder både størrelse af akvarie men også lys, vandskifte, sten, rødder, planter, varme, foder og vandkvalitet.


Avivore   Fugle ædende. Primære kilde til ernæring i sin kost.


Baccivore   Bær ædende. Primære kilde til ernæring i sin kost.


Bakterier   Dyr, fugle, fisk også videre afgiver alle en eller anden form for bakterier som ikke altid er sunde for os mennesker. Derfor vask altid hænder efter håndtering af dyrene.


Binomial nomenklatur   Et to navne system som giver dyr og planters sit videnskabeligt latinske navn.


Biotop   Et område hvor dyr / planter / svampe / bakterier lever i sameksistens med hinanden.


Biotopakvarie   Et akvarie alt efterligner et naturligt begrænset sted. ( Biotop ) Lysforhold, vandkemi, temperatur, sten, rødder, planter osv. Alle fisk og dyr skal komme fra dette lille sted i naturen.


Bowler   Er en lille rund vandbeholder. Hvis den bruges til fisk, så er kravene store til den som skal passe den. Brug kun små og hårdførte fisk i sådanne beholdere.


Brakvandsakvarie   Et akvarie med mere eller mindre saltindhold end et ferskvandsakvarie og et saltvandsakvarie.


Carnevore   Kød ædende. Primære kilde til ernæring i sin kost.


Cites liste 1   Omfatter arter som er stærkt truede af handel. Handel er som udgangspunkt forbudt.   


Cites liste 2    Omfatter arter som er i fare for at blive truet af handel. Handel er tilladt, hvis den foregår på en kontrolleret måde. 

                                                                               

Cites liste 3   Omfatter arter som lokalt er truede af handel. Handel er tilladt, hvis den foregår på en kontrolleret måde.


CorallivoreCoral polyp ædende, Primære kilde til ernæring i sin kost.

dHHårdhedsgraden.  dH. 4 – 8 betegnes som Blødt vand. dH. 8 - 12 middelhårdt. dH. 12 - 18 temmelig hårdt. dH. 18 -30 hårdt.

DomesticeretTilpasset dyr / plante. Kan også betyde tæmmet dyr. 

DrikkevandAlle dyr skal have adgang til frisk drikkevand hver dag. Selv vandlevende dyr og fisk, skal have skiftet vand jævnligt.

EU bilag AOmfatter arter opført på liste 1, samt arter som EU betragter som kandidater til en oplistning (liste 2, 3 og ikke Cites) og arter, som er beskyttet af anden EU-lovgivning (habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiv). Handel er undergivet bestemmelser svarende til dem der gælder for liste 1 under CITES. Hertil kommer restriktioner ved køb, salg o. lign. dem der gælder for liste 1 under CITES. Hertil kommer restriktioner ved køb, salg o. lign. indenfor EU's grænser.

EU bilag BOmfatter primært arter opført på liste 2, andre liste 3 og ikke CITES arter, samt arter der vurderes at udgøre en økologisk trussel mod arter naturligt hjemmehørende i EU. Handel tillades efter skærpede retningslinjer i forhold til det der gælder for liste 2 arter.

EU bilag COmfatter arter opført på liste 3. Handel er tilladt efter retningslinjerne for liste 3, men kræver desuden en importmeddelelse ved indførsel til EU.


EU bilag D   Omfatter arter opført på liste 3, hvor EU-landene har indgivet en reservation, samt ikke Cites arter, hvor importmængden ønskes overvåget. Indførsel til EU kræver importmeddelelse.


Faunaforurening   Dyr, fugle, fisk og andet som er indført som kæle- og hobbydyr må ikke udsættes i den danske natur. Der er nogle af disse dyr der kan både overvintre og endda formere sig i den danske natur. Kan derfor fortrænge nogle af vores naturlige dyr.

FlodakvarieAkvariet opbygges således at det efterlever de forhold som dyr der lever i en flod eller et sted med mere eller mindre vandstrøm.


Foder   Mængden af foder skal altid afpasses dyrets behov. Foder altid kun med frisk foder. For gammelt foder giver kun syge og underernæret dyr. Hvis et dyr er f. eks. Herbivore, betyder det at dyrets hovedfoder skal bestå af planteføde. Dyret kan dog i trange tider også ernære sig med andet end planteføde.  Er et dyr f.eks. Carnevore, betyder det at dyrets hovedfoder skal bestå af kød. Dyret kan dog i trange tider også ernære sig med andet end kød.   Osv.  Husk dog at ikke alle dyr, kan tåle alt slags føde.


Folivore   Plante ædende med speciale i blade. Primære kilde til ernæring i sin kost.


Fredninger   Mange dyr kan være fredet eller bare have et importforbud. Disse fredninger og importforbud kan være mere eller mindre tidsbegrænset. Andre skal der medfølge Cites papir. Så derfor spørg, hvor du handler dine dyr. Kontakt Naturstyrelsen, hvis du er tvivl.


Frugivore   Frugt ædende. Primære kilde til ernæring i sin kost


Gift   Nogle dyr kan afgive en svag gift. Dette kan forekomme både ved kontakt med dyrets hud, men også ved stik og bid. Mennesker er mere eller mindre allergiske over for forskellige gifte. Vær derfor forsigtige med dyr der kan være giftige. Husk altid at vaske hænder efter håndtering af dyrene. Er du i  tvivl om hvor giftige dine dyr er så kontakt Naturstyrelsen.


Gonopodium   Hannens parringsorgan hos viviparefisk.


Graminivore   Græs ædende. Primære kilde til ernæring i sin kost.


Granivore   Frø ædende. Primære kilde til ernæring i sin kost.


Habitat   Betegner en enkelt dyrs eller plantes arts præcise levested indenfor biotopen.


HerbivorePlante ædende. Primære kilde til ernæring i sin kost.


Herpetivore Slange ædende. Primære kilde til ernæring i sin kost.


Herpetologi   Læren om padder, krybdyr og slanger.


Hybrid   Særskilt og stabil bestand. ( Stabilt betyder at den kan leve og yngle i flere generationer ).


Hygiejne   Dyrets bur / anlæg skal holdes rent. Nogle dyrearter kræver daglig rengøring, andre kræver ikke så tit rengøring. Men hvis anlægget ikke er rent og hygiejnisk, går det udover dyrene, med sygdom og endda med døden til følge. Husk, det er DIG der har valgt dyrene, ikke dyrene der har valgt dig !


Iktyologi   Læren om fisk.


Ilt   Alle dyr har brug for ilt. Hvis miljøet omkring dine dyr bliver forurenet og eller bare ikke passes ordentligt, så falder iltspændingen omkring dyrene. Selv dine fisk drukner, hvis der ingen ilt er i vandet. Udluftning og luft cirkulation er vigtigt for dine dyr. Iltspændingen i akvarievand bør ligge over 5,5 mg/l.


Import   forbudImportforbud kan f.eks. inføres vis dyret har en sygdom eller snylte med sig, derfor ingen handel med disse dyr.

Importforbud kan være mere eller mindre tidsbegrænset.  Andre skal der medfølge Cites papir. Så derfor spørg, hvor du handler dine dyr. Kontakt Naturstyrelsen hvis du er i tvivl.


Insectvore Insekt ædende. Primære kilde til ernæring i sin kost


Invasive arter   En art af dyr, fugle, fisk eller plante som er udsat i naturen hvor den oprindelig ikke høre hjemme. Negative invasive arter er dem som både kan overleve og yngle i den fremmede natur, som herved presser de oprindelige arter ud at naturen. Derfor er det meget vigtigt ikke at forsøge at udsætte arter, som ikke hører til i vores natur.


Jordspiser   Etnografisk fagsprog, som henviser til fisk der søger føde ved af tage bundmateriale op i munden og filtre det spiseligt fra. Fisk fra underfamilien Geophaginae.


Kalktilskud   Mange af vores hobby- og kæledyr får ikke i deres kost, en naturlig og nødvendig kalkholdig ernæring. Så derfor tilføres kalktilskud. Kalktilskuddet variere fra dyr til dyr.


Koldtsaltvandsakvarie   Saltvandsakvarie fra f.eks. vandene omkring Europas kyster.


Koralrevsakvarie   Saltvandsakvarie hvor vandtemperaturen aldrig kommer under 20 grader C.   

KultivarStabil kulturform.


Latinske navn   Det latinske navn, som alle dyr har, er det eneste rigtige navn at bruge når de enkelte dyr omtales. Der er det samme over hele verden, så derfor forveksles dyrene ikke. Dyrene flyttes dog af og til lidt rundt i de forskellige slægter, derfor kan der forekomme ændringer af et dyrs latinske navn, næsten kun dets slægtsnavn ( det første, og det med stort begyndelses bogstav ) Det andet navn i dyrets navn er arts navnet og staves altid med lille forbogstav. Hvis der er et tredive navn og som begynder med stort, så er det som reglen navnet på findestedet.


Levende foder   Foder man selv har fanget eller købt levende. Dette kan være dafnier, cyclops, myggelarver og lign. til akvariefisk. Myrer, insekter til frøer og padder.  Insekter, orm til fugle. Græshopper, fårekyllinger og lign. til krybdyr. Mus, rotter og lign. til slanger. Nogle dyr spiser ikke dødt foder.


Mulluscivore   Kød ædende med speciale i bløddyr. Primære kilde til ernæring i sin kost.


Mutation   En mutation er en ændring i en celles arvemateriale (DNA). Mutationer kan have mange årsager, som kaldes mutagener, og indgår som en brik i evolutionen. En mutation kan både være en fordel og en ulempe for individet. I tilfælde, hvor mutationen er en fordel, vil den ofte føre til at overlevelsen af det muterede individs efterkommere, har større overlevelse end originalformen, dette kan føre til fremkomst af nye arter. Hvor mutationen er en ulempe, vil individet have mindre afkom og mutationen vil i mange tilfælde uddø.


Nanoakvarie   Er et lille akvarie. Et Nanoakvarie indeholder som reglen både varmelegeme og lys. Brug kun små fisk og rejer i sådanne akvarier.


Nataktiv   Dyr kan være nataktive, som betyder at dyret er vågnet og aktive efter mørket er brudt frem. Derfor kan disse dyr have behov for at få føden serveret om natten.


Nectarivore   Nektar ædende. Primære kilde til ernæring i sin kost.


NO 2   Nitrit, for meget nitrit i vandet, gør at iltspændingen forsvinder. For at reducere nitrit indholdet, så skift vand. 30 % udskiftes, hver anden dag, til nitrit indholdet er under 0,125 mg/l.


NO 3   Nitrat, for meget nitrat i vandet, gør at iltspændingen forsvinder. For at reducere nitrat indholdet, så skift vand.  30 % udskiftes hver anden dag til nitrat indholdet er under 40 mg/l.


Omnivore   Alt ædende. Primære kilde til ernæring i sin kost.


Ornithologi   Læren om fugle.


Oviparous   Ægliggend


Ovoviviparous   Æggene klækker indeni hunnen, lige inden fødsel.


pHSurhedsgraden.  pH. 7 er neutral ved 25 grader C. pH. under 7 er surt. pH. over 7 er basisk.


Piscivore   Fiske ædende. Primære kilde til ernæring i sin kost.


Planteakvarie   Et akvarie, hvor der primært tages hensyn til planterne.

     

Populær navn   Er det eller de mest brugte handelsnavne i landet.


Prydakvarie   Akvarie som er opbygget med et indhold, der gør at det er behageligt at beskue. Blandet fisk, planter, sten og rødder. Der skal dog tages højde for at fisk og planter trives sammen.


Reef sikker   Reef sikker fisk er fisk som ikke skader koraller og polypper særlig meget. Og derfor er gode beboer i koralrevs akvariet.

RejeakvarieEt akvarie, hvor indretning og pasning tager højde for at dette akvarie indeholder rejer.


Rhizom   Krybende rodstængel.


Saltvandsakvarie   Saltvandsakvarie hvor vandet ikke kommer under 20 grader C. i længere perioder.


Selskabsakvarie   Akvarie som er opbygget med et indhold der gør at det er behageligt at beskue. Blandet fisk, planter, sten og rødder. Der skal dog tages højde for at fisk og planter trives sammen.


Spongivore  Havsvampe ædende. Primære kilde til ernæring i sin kost.


Stuevoilere   Et stort bur, som haves indendørs hvor fuglene har større bevægelsesplads. Et bur til fugle kan næsten kun altid være for lille.


Sygdom   Skulle dine dyr blive syge, så søg Dyrlæge. Lad være med at gøre dine dyr til forsøgsdyr.


Symbiose   Samliv mellem forskellige dyr og eller planter, der alle har gavn af fællesskabet.


Synonym   Navn som før er brugt om denne art. Gammelt navn, bruges ikke mere.


Terrarie   Er et sted hvor man f.eks. holder slanger, edderkopper el. krybdyr. Terrariet indrettet efter det dyr man skal have i det. Varme, lys, luftfugtighed, skjulesteder, bundlag osv.


Transportregler  Transportreglerne for transport af dyr og fisk, kan læses på www.QR-pets.net under Lovgivning.


Trivial navn   Lokalt navn, synonymt navn, hverdags navn.

 

UV lys   Ultra Violet lys. Pas på UV –C lys som koncentreret lys, dræber alle levende organismer. Men derimod et fuldspektret UV- B stråle lys ergavnligt og livsvigtige for de dyr som ikke i dagligdagen kommer i kontakt  med solen. Nogle har mere behov end andre.


Vermivore   Orme ædende. Primære kilde til ernæring i sin kost.


Vinterdavle   Nogle dyr har brug for at komme i vinterdvale, for at overleve. Andre dyrs æg har brug for det sammen. Tid og temperatur er meget forskellige fra dyr til dyr. Så derfor skal det undersøges nærmere for hvert enkelt dyr.


Vitamintilskud   Mange af vores hobby- og kæledyr får ikke en naturlig og nødvendig vitaminholdig kost. Så derfor tilføres vitamintilskud. Vitamintilskuddet variere fra dyreart til dyreart, både i mængde og vitamin art.


Viviparous   Levende fødende.


Zoologi    Læren om dyr.