Forslag til vedtægter

Forslag til forenings vedtægter.


Vedtægter for XXXX XXXX       

             

§1: Formål.

Foreningens navn er xxxx xxxx                                                                    1/3

Foreningens formål er, at varetage og fremme interessen for dyrevelfærd ved afholdelse af mødeaftener med foredrag, samtaler, spørgetimer eller anden underholdning og auktioner med salg af dyr, fisk, fugle osv. og div. rekvisitter, samt klubaftener og afholdelse af messer og udstillinger, når dette skønnes at være formålstjenligt og foreningens økonomi tillader det.     Og yde tilskud til arrangementer der fremmer dyrevelfærd, når økonomien tillader det.  Program bekendtgøres på hjemmesiden.


§2: Nye medlemmer.

Optagelse og indtegning af nye medlemmer finder sted ved henvendelse til foreningens bestyrelse, eller på foreningens hjemmeside.

Gyldigt medlemskab giver adgang til foreningens aktiviteter og rabatordninger.


§3: Eksklusion.

Skønnes det, at et medlem handler i strid med foreningens interesser, kan bestyrelsen midlertidig udelukke vedkommende fra foreningens møder og aktiviteter.

Bestyrelsen er da pligtig til at forelægge sagen for den ordinære generalforsamling, hvor afgørende beslutning angående eksklusionen tages ved simpelt stemmeflertal.

§4: Medlemskab og kontingent.

Foreningens kontingent fastsættes af den årlige generalforsamling, således nu: xxx kr.

Første år betales forholdsvis kontingent efter resterende hele måneder. Ethvert medlem er selv pligtig til at indbetale sit kontingent til kassereren.

Såfremt alt kontingent ikke er betalt inden udgangen af februar, slettes vedkommende medlem af foreningen, på grund af gæld. Bestyrelsen har dog i særlige tilfælde bemyndigelse til at yde længere restance. Ved udmeldelse bortfalder alt anciennitet.

Fri kontingent kan gives ved enstemmighed i bestyrelsen, når særlige forhold taler herfor. Udmeldelse skal ske senest 1. december og gælder altid fra 1. januar.

   

                                                                                                                         

§5: Ledelse af foreningen.

Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 4 personer:                                   

Formand, Kasserer, Webmaster og Bestyrelsesmedlem.

Formand vælges for to år hver de ulige år                                                                                                                         

Kasserer vælges for to år hver de lige år.

Webmaster og Bestyrelsesmedlem vælges hvert år.


§6 : Generalforsamlingen.

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

Min. Dagsorden til generalforsamlingen.

1.Valg af ordstyrer.

2.Valg af referent. / Præsentation af delegere.

3.Bestyrelses beretning.

4.Kasseren fremligger regnskab. Evt. også Budget

5.Indkomne forslag.

6.Fastsættelse af kontingent.

7.Valg af Bank.

8.Valg til bestyrelsen.

a.Formand, hver de ulige år.

b.Kasserer, hver de lige år.

c.Webmaster, hvert år.

d.Bestyrelsesmedlem, hvert år.

9.Øvrige valg.

Ekstern revisor.

Bilagskontrollant, hvert år.                                                                                 

    10. Evt.


Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af første kvartal, efter indvarsling med dagsorden senest tre uger før generalforsamlingen. Kun delegerede er stemmeberettigede efter 2 års medlemskab.


På generalforsamlingen oplæser en talsmand fra bestyrelsen, beretningen for det forløbne år, og kassereren fremlægger regnskabet til godkendelse. Forslag fra medlemmer skal, for at blive behandlet på den ordinære generalforsamling, være bestyrelsen i hænde, senest 14 dage før generalforsamlingen.

Afstemning sker ved håndsoprækning, dog skal skriftlig afstemning foretages hvis bestyrelsen eller 1/3 af de tilstedeværende, kræver det. Formanden har altid 2 stemme, og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Generalforsamlingen træffer, ved valg, beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Ved beslutninger om ændringer, eller tilføjelser til vedtægterne, kræves mindst 1/3 af de delegerede tilstedeværelse, og at mindst 1/2 af de fremmødte stemmer for det.

                                                                                                                               


§7 : Ekstraordinær generalforsamling.                              3 / 3

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes ved bestyrelsens beslutning, med otte dages varsel, eller når mindst 1/5 af de delegerede stiller skriftligt motiveret forlangende herom. Mindst 2/3 af dette antal er da pligtig til at møde op og forsvare forslaget, i modsat fald kan bestyrelsen forkaste det.


                                                                                               

§8 : Bestyrelsen.

Ved bestyrelsesmøder er bestyrelsen beslutningsdygtig, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer er til stede, dog skal formanden være til stede. Formanden har altid 2 stemmer, og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Kassereren modtager kontingent og fører foreningens bøger, som består af en kassebog / kassekladde samt medlemsfortegnelse med hvert medlems navn og adresse, samt indmeldelsesåret og medlems nr. og mailadresse.

Regnskabet skal være afsluttet og revideret 8 dage før den ordinære generalforsamling finder sted.

Kassereren er pligtig til på foreningens møder at lade foreningens midler kontrollere af den øvrige bestyrelse.

Ethvert bilag skal, for at have gyldighed, være attesteret af Formand og Kasserer.

Bestyrelsen alene, har fuldmagt til med forbindende at tegne foreningen. Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

Lovene revideres efter generalforsamlingen.


§9 : Revision.

Ekstern revisor skal mindst en gang om året revidere foreningens kassebøger, bilagskontrollanten har i øvrigt til enhver tid adgang hertil.


§10 : Adresse.

Foreningens adresse er altid formandens adresse.

     

§11 : Opløsning.

Ved foreningens opløsning træffer den siddende bestyrelse bestemmelse om, hvorledes foreningens midler skal likvideres, disse må kun anvendes til almennyttige formål.