Generalforsamlingen

Når man afholder en generalforsamling, så er det vigtig at følgende tages ad notam


Forslag til dagsordenspunkter til generalforsamlingen.

Det er en foreningsretlig grundregel, at man ikke kan behandle et punkt, som ikke er på dagsordenen, og man kan så langt mindre vedtage noget, som ikke har været varslet på en dagsorden.

Forklaringen herpå er selvfølgelig, at man på forhånd skal have mulighed for at tage stilling til de enkelte emner, som skal debatteres. Ja, for nogen er det såmænd helt afgørende for, om de overhovedet dukker op på generalforsamlingen, at der er noget på dagsordenen, som man synes er tilstrækkelig vigtig til at rive en op fra hjemmesofaen.

Det er også grunden til, at man i vedtægterne med rimelighed kan indsætte regler om, at forslag skal komme i god tid inden generalforsamlingen.

Egentlig strider det med det, jeg netop har nævnt, at det i langt de fleste foreninger er sådan, at forslag til dagsordenspunkter skal tilstilles bestyrelsen i god tid forud for generalforsamlingen, men at bestyrelsen sjældent har pligt til at offentliggøre sådanne forslag men ofte blot orienterer dirigenten om dem kort før mødet. Dirigenten fortæller derfor under forløbet, at der er et bestemt punkt, som skal debatteres og dermed sættes til afstemning.

Den samvittighedsfulde bestyrelse vil derfor bestræbe sig på at orientere om forslag, så medlemmerne kan vide, om de bør komme til stede. I virkeligheden burde det være et krav direkte i vedtægterne. Når jeg ikke har taget dette krav med i de nedennævnte standardvedtægter, hænger det sammen med, at det efter min erfaring ikke er sædvanligt, og at det i praksis ikke giver anledning til de store problemer.


Der skal være en vedtægt om dette i foreningens vedtægter-

Der skal være en procedure for indkaldelse til en generalforsamling.

Der skal være en dagsorden som er afstemt med forenings vedtægter.

Formandens pligter i forbindelse med generalforsamlingen:

Ansvar for indkaldelse.

Ansvar for at der forefindes et sæt gyldige vedtægter på generalforsamlingen.


Denne dagsorden skal som minimum indeholde:


Valg af en dirigent: se afsnittet om dirigent

Protokols og gennemgang af lovlig indkaldelse, Valg berettigelse og Stemme berettigelse.

Gennemgang og inddrivelse af fuldmagter som er afgivet af medlemmer.

Kasseren aflægger sin årlige beretning

Afstemning herom

Bestyrelsens beretning

Det er som hovedregel formanden eller en der er udpeget til dette

Medlemmers valg herom

Valg til bestyrelsen jvf. vedtægter gennemgennemføres

Der er typisk valg til:

Formand. F.eks. hvert de lige år.

Næstformand. F.eks. hvert de ulige år.

Kasseren. F.eks. hvert de ulige år.

X Bestyrelsesmedlemmer. F.eks. hvert år.

X Suppleanter.  F.eks. hvert år.


Normalt så vælges formand og kassere for forskellige perioder, således at der typisk kun er valg til en af disse pr. generalforsamling.

Herefter evt.

Under punktet her er blandt andet spørgsmål som kun kan afgøres på en generalforsamling eks.

Eksklusioner og særlige tilfælde af økonomiske dispositioner, som vil bringe en forening på kanten af insolvens – det kan være erstatningsansvar mv.


Dette er den korteste form

Dirigenten til en generalforsamling har nogle pligter ansvar or rettigheder-

Vedkomne skal påse at alt går lovlig til og påpege evt. områder som ikke er i orden – en dirigent må ikke ændre på dagsorden, men mindre en enig bestyrelse godkender dette og herefter fritager dirigenten for sine opgaver.