Dirigentens rolle

Dirigentens opgaver og forpligtigelser.


Vi medtager kun de absolut mest almindelige områder.


De typiske vedtægter bestemmer, at dirigenten vælges af generalforsamlingen. Normalt vælges den dirigent, som bestyrelsen bringer i forslag, men man skal være opmærksom på det principielle i, at han vælges. Det betyder, at han også kan afsættes midt i generalforsamlingen. I givet fald sker det ved, at der fra forsamlingen stilles et "procedurespørgsmål", som dirigenten har pligt til at stille til afstemning på et hvilket som helst tidspunkt. Dirigenten kan ikke selv stille spørgsmål eller afvige fra dagsordenen.

Så længe dirigenten er leder af mødet, afgør han suverænt ethvert spørgsmål, som måtte komme op omkring mødets gang og behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen.

Dirigenten er naturligvis forpligtet til at følge vedtægterne og de almindelige retsregler, som gælder i forbindelse med afviklingen af generalforsamlingen.


Der er to rets midler mod en dårlig dirigent. Det ene er nævnt allerede og består i, at han kan afsættes ved afstemning. Skulle det imidlertid gå så galt, at der gennemføres beslutninger, som er ulovlige, vil rets midlet være at anlægge en retssag mod foreningen (ikke mod dirigenten), under hvilken sag man kan nedlægge påstand om, at en beslutning eller generalforsamlingen som helhed er ulovlig.


I praksis sker det ikke ofte, at der føres retssager om foreningers forhold.


Dirigenten er mødeleder under hele generalforsamlingen og er ikke underlagt instruktionsbeføjelser fra bestyrelsen men står alene under generalforsamlingens kontrol.


Dirigentens første rolle efter valget er at konstatere, om generalforsamlingen er lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Han skal tjekke, at vedtægternes krav er opfyldt.


Et af de spørgsmål, som dirigenten ofte skal tage stilling til, er, om de mødte faktisk har adgang og er stemmeberettigede. Her skal han tjekke vedtægternes formuleringer heraf, og han skal om nødvendigt konferere med medlemslisten, som bestyrelsen bør have med til generalforsamlingen.

Det er en helt almindelig retlig grundsætning, at man kan give en anden fuldmagt til at møde for sig i ethvert ærinde. Det gælder også i foreninger, som man er medlem af, med mindre helt særlige forhold gør sig gældende. Det skal virkelig være helt særlige forhold!! Ligeledes har man som udgangspunkt ret til at have en rådgiver med.


I de standardvedtægter, jeg foreslår nedenfor, er der lavet fuldmagtsbegrænsning. Formålet hermed er at sikre, at der ikke "samles fuldmagter" til generalforsamlingen. De fleste almindelige foreninger er bedst tjent med, at demokratiet virker ved personligt fremmøde. Men begrænsningen indebærer altså også, at man kan sende en anden, hvis man er forhindret.


Det er også dirigenten, som forestår valg til bestyrelse og afstemninger af enhver art.


Alle beslutninger mv føres til protokols og godkendes via dirigenten således at der ikke mangler noget som kan have opsættelige virkning mod godkendelse af en gennemført generalforsamling -  her tænkes særligt på kasserens og bestyrelsens beretning – indhentes disse ikke, kan ethvert medlem nedstemme godkendelsens af et referat-


.-ooooooo