Sådan fungere en bestyrelse

Kort fortalt om rollerne i en bestyrelsen.


Formand: Normalt valgt for 2 år, f.eks. hvert de lige år. (modsat Kasseren) Formand fornemmeste job er at få foreningen til at fungere, uddelegere jobs og søge for at de bliver gjort. Formanden er også den person som repræsentere foreningen udadtil, og skal derfor være sober i sin gøren og laden. Skulle der opstå personlige tvister i foreningen er det formandens pligt at løse dem eller få dem løst, så hurtigt som overhovedet muligt. Normalt er det formand og kasseren der har tegningsret på foreningens vegne. Formanden har også den pligt til at alle indkaldelser til div. møder sker rettidige, og tilkommer alle medlemmer. Formands posten indebærer også at der altid er mindst et sæt opdateret vedtægter tilstede ved alle møder. ”Formandens beretning” til generalforsamlinger skrives og fremføres af formanden, hvis det står i vedtægterne at det er ”Bestyrelsens beretning”, skrives den af formanden, og skal godkendes af den samlet bestyrelse inden beretningen kan godkendes ved generalforsamlingen.


Kasseren: Normalt valgt for 2 år, f.eks. hvert de ulige år. (modsat Formanden) Jobbet består i at foreningens økonomi er opdateret og i orden. Kasseren skal følge de forskrifter som står i vedtægter ang. udfærdigelse af regnskab til fremlæggelse ved bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. Det er også kasserens ansvar at alle betaler kontingent til tiden. Der føres en særskilt bog over medlemmernes Navn, Adresse, Indmeldelses år, og evt. mailadresse og telefonnr. Opbevaring af person nr. er ikke lovlig uden speciel tilladelses fra Datastyrelsen. Udfærdigelse af budget til fremlæggelse ved generalforsamlinger. (ved fremlæggelse af budget ved generalforsamlingen er det meget vigtigt at der tages højde for om man vil stemme, og evt. godkende budgettet. Hvis budgettet godkendes på generalforsamlingen må budgettet IKKE brydes. Hvis dette gøres, hæfter bestyrelsen personligt, for det beløb der ligger udenfor det godkendte budget.)  Normalt er det kasseren og formanden der har tegningsret for foreningen.


Referat: Referaten skal nedskrive alle beslutninger der tages til bestyrelsesmøder, møder og generalforsamlinger osv. Disse notater skal bogføres i foreningens protokol, denne bog skal altid være tilgængelig for alle medlemmer af foreningen.


Bestyrelses medlem: Et bestyrelses medlem skal varetage de opgaver som en enig bestyrelse beslutter.


Bilagskontrollant: Denne post kan godt bestrides af en person udenfor bestyrelsen. Bilagskontrollant er forenings egen ”revisor” valgt iblandt foreningens medlemmer. Denne person skal altid have adgang til foreningens kassebog / regnskab, og revidere regnskabet efter de i vedtægterne skrevne betingelser.


Webmaster: Denne post kan godt bestrides af en person udenfor bestyrelsen. Webmaster titlen indebærer at den valgte person opdatere foreningens hjemmeside.

Dirigenten: En dirigent vælges på det specifikke møde. En mødedirigent kan godt vælges udenfor bestyrelsen. Denne person har herefter ansvaret for at generalforsamlingen / mødet foregår efter foreningens vedtægter. Og at indkaldelsen er lovlig varslet. Det er også dirigentens ansvar i samråd med kasseren at optælle de gyldige stemmeberettige. Herunder også kontrol af fuldmagter. Det er en helt almindelig retlig grundsætning, at man kan give en anden fuldmagt til at møde for sig i ethvert ærinde. De fleste almindelige foreninger er bedst tjent med, at demokratiet virker ved personligt fremmøde. Men begrænsningen indebærer altså også, at man kan sende en anden, hvis man er forhindret. Det er dirigentens ansvar af følge den indkaldte dagsorden, der må IKKE være afvigelser herfra. Dirigenten er mødeleder under hele generalforsamlingen og er ikke underlagt instruktionsbeføjelser fra bestyrelsen men står alene under generalforsamlingens kontrol. Det er også dirigenten, som forestår valg til bestyrelse og afstemninger af enhver art.

Alle beslutninger mv føres til protokols og godkendes via dirigenten.


At drive en forening - at være sammen om sin hobby - hvad enten der er for hyggen eller for at udfrodre hinanden eller sig selv - så er det at være sammen i en forening et fællesskab - men det kræver disiplin at være en entusiast og forene det at være fælles og det at gøre noget for en hobby - det sværeste er balancen mellem personlige interesser og fælles mål - vi er alle forskellige og har alle forskellige indgange og ideer til hvad vi kan og vil med vores hobby- fælles for aller er at etablerere man sig som en forening - bliver registreret enten som specialklub eler som hobby klub - så er der altid ueninghed - altid mulighed for at personlige emner kan blive styrende for foreningen - derfor starter man en forening med nogle simple værktøjer.


En stiftende generalforsamling

En vedtægt

økonomiVi vil i dette arbejde med de forskellige roller - hvordan bliver man en forening, hvad krævers der og er der en lov og regler som man skal overholde. Særligt når man administrerer en forening i en bestyrelsen så skal man huske at det er en balancegang, hvor man ret bør handle som hvis det var ens eget og man skal stå til ansvar for det man foretager sig - bryder man lovgivning så kan man hæfte for det - og en bestyrelse står og falder med hinanden - og man bør særligt huske at man er en bestyrelse for sine medlemmer og ikke medlem for sin bestyrelse.


i menupunkterne finder du information om hvordan en generalforsamling bør se ud. hvad en dirigent bør gøre og særligt et afsnit omkring kasseren og formanden - men også hvordan man kan løse tvister. husk på at alle kan have mistillid til alle derfor er åbenhed og ærlighed et nøgle til et godt samarbejde. og medlemmer har ret til at vide hvad en bestyrelse går og laver - derfor udsender man  referater og alle beslkutninger som er foretaget på foreningens generalforsamling er såkaldte protokoller som indeholder alle oplysninger beretninger og rapporter som fremkommer på møder.