EU Bilag

Inden for EU er arterne opført på fire lister også kaldet bilag.


Disse dækker alle arter opført på konventionens lister plus et antal ikke-CITES arter. Det er de arter, som EU-landene i fællesskab har skærpet reglerne for. Det vil sige, at Danmark arbejder efter strengere regler end de regler der følger med CITES.

•Bilag A / 1: omfatter arter opført på liste I, samt arter som EU betragter som kandidater til en oplistning (liste II, III og ikke-CITES) og arter, som er beskyttet af anden EU-lovgivning (habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiv). Handel er undergivet bestemmelser svarende til dem der gælder for liste I under CITES. Hertil kommer restriktioner ved køb, salg o.lign. inden for EU's grænser.

•Bilag B / 2: omfatter primært arter opført på liste II, visse liste III og ikke-CITES arter, samt arter der vurderes at udgøre en økologisk trussel mod arter naturligt hjemmehørende i EU. Handel tillades efter skærpede retningslinier i forhold til det der gælder for liste II arter.

•Bilag C / 3:  omfatter arter opført på liste III. Handel er tilladt efter retningslinierne for liste III, men kræver desuden en importmeddelelse ved indførsel til EU.

•Bilag D / 4: omfatter arter opført på liste III, hvor EU-landene har indgivet en reservation, samt ikke-CITES arter hvor importmængden ønskes overvåget. Indførsel til EU kræver importmeddelelse.


Yderligere oplysninger om Washingtonkonventionen eller CITES kan fås ved henvendelse til

Naturstyrelsen Haraldsgade 53, 2100 København Ø. Tlf. 72 54 30 00, mail: nst@nst.dk

Reglerne omfatter levende og døde individer samt dele og produkter af de arter, der er omfattet af Washingtonkonventionen.