Fredningsbestemmelser

Fredninger og Handelsrestriktioner.


Konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter er en international aftale som trådte i kraft 1. juli 1975.

Aftalen kaldes Washingtonkonventionen efter den by, hvor aftalen i 1973 faldt på plads mellem en række lande. Internationalt er konventionen bedst kendt som CITES efter den engelske forkortelse af Conventionen on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora.

Der vil hele tiden være både fredninger af dyr og planter, og handelsforbud af forskellige art, som har indvirkning på handel med dyr og planter. Derfor vil vi på denne side, oplyse de forskellige fredninger og handelsrestriktioner der er pt. Der er de generale fredninger og så er der de fredninger, som løbende kommer når dyr eller planter trues i naturen. Handelsforbud vil der også være f.eks. når dyr og planter kan medbringe smitte. Husk det er altid ejeren at dyret/planten, der har ansvaret.


Alle  landskildpadder er omfattet at CITES bestemmelserne. Spørg i dyrehandlen.

Farve frøer. Flere arter er på CITES 2 listen under EF-bilag B

Det er forbudt at indføre, sælge og opbevare genetisk modificerede akvariefisk.  F.eks. Danio rerio og Oryzias latipes (2001)/18/EC

Det er forbudt at importere, sælge og videre give slægten Pomacea ( Mysteriesnegl ) (2012)7803

Slanger. Giftslanger. Hugorme, giftsnoge. Tiger-, Klippe-, og Netpython samt Grøn Anakonda

Krybdyr. Flere Krokodille og Gaviale arter. Større Varan arter.


Bekendtgørelse om privates hold af særlige dyr m.v.


Link: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=1447

CITES' lister

Reglerne er forskellige, alt efter hvor truede arterne er. Nedenfor ses oversigten over de tre lister, som CITES opdeler arterne i:

•Liste I omfatter arter som er stærkt truede af handel. Handel er som som udgangspunkt forbudt.

•Liste II omfatter arter som er i fare for at blive truet af handel. Handel er tilladt, hvis den foregår på en kontrolleret måde.

•Liste III omfatter arter som lokalt er truede af handel. Handel er tilladt, hvis den foregår på en kontrolleret måde.

EU's lister

Inden for EU er arterne opført på fire lister også kaldet bilag. Disse dækker alle arter opført på konventionens lister plus et antal ikke-CITES arter. Det er de arter, som EU-landene i fællesskab har skærpet reglerne for. Det vil sige, at Danmark arbejder efter strengere regler end de regler der følger med CITES.

•Bilag A omfatter arter opført på liste I, samt arter som EU betragter som kandidater til en oplistning (liste II, III og ikke-CITES) og arter, som er beskyttet af anden EU-lovgivning (habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiv). Handel er undergivet bestemmelser svarende til dem der gælder for liste I under CITES. Hertil kommer restriktioner ved køb, salg o.lign. inden for EU's grænser.

•Bilag B omfatter primært arter opført på liste II, visse liste III og ikke-CITES arter, samt arter der vurderes at udgøre en økologisk trussel mod arter naturligt hjemmehørende i EU. Handel tillades efter skærpede retningslinier i forhold til det der gælder for liste II arter.

•Bilag C omfatter arter opført på liste III. Handel er tilladt efter retningslinierne for liste III, men kræver desuden en importmeddelelse ved indførsel til EU.

•Bilag D omfatter arter opført på liste III, hvor EU-landene har indgivet en reservation, samt ikke-CITES arter hvor importmængden ønskes overvåget. Indførsel til EU kræver importmeddelelse.

Yderligere oplysninger om Washingtonkonventionen eller CITES kan fås ved henvendelse til

Naturstyrelsen Haraldsgade 53, 2100 København Ø. Tlf. 72 54 30 00, mail: nst@nst.dk

Reglerne omfatter levende og døde individer samt dele og produkter af de arter, der er omfattet af Washingtonkonventionen.