Invensive arter

Invasive planter og dyr.


Vedr: lov nr. 1143/2014 af 22. oktober 2014.

EU-listen med invasive ikkehjemmehørende arter, der er problematiske på EU-niveau trådte i kraft 3. august 2016. Der er udarbejdet en dansk bekendtgørelse med regler, der er nødvendige for at kunne anvende EU forordningen og EU-listen i Danmark. Denne bekendtgørelse forventes at træde i kraft parallelt med EU-listen.

Det er som hovedregel ulovligt at holde og handle arter på EU- listen.

Ejere, der har haft en af de omfattede arter som kæledyr, inden den kom på listen, må dog beholde dyret indtil det dør, hvis vedkommende sikrer, at det ikke formerer sig eller på nogen måde undslippe, jf. artikel 31. Disse kæledyr, som holdes før listens ikrafttrædelse skal ikke registreres, men det er ejers ansvar at sikre, at forordningens krav til hold overholdes. Forordningen indeholder herudover en begrænset mulighed for at få tilladelse til at holde arter på listen til forskning og ex situ bevaring, når en række strenge krav til formål og opbevaring m.v. er opfyldt.


Zoologiske haver, akvarier, botaniske haver mm:

Retstilstanden ikke er særlig klar omkring disse foretagenders fortsatte hold af arter på EU-listen. Forordningen definerer i art. 3, litra 10) ex situ-bevaring som ”bevaring af bestanddele af den biologiske mangfoldighed uden for deres naturlige levesteder”. Det er uklart om zoologiske haver mm. bevaring af eksemplarer af arter på EU-listen uden for deres naturlige levesteder falder ind under begrebet, og om fortsat bevaring af sådanne arter dermed som udgangspunkt kræver tilladelse fra Naturstyrelsen. Kommissionen har dog i december 2015 tilkendegivet, at zoologiske haver mm kan spille en rolle i udryddelses- og forvaltningsplanerne for arter omfattet af EU listen, og at zoologiske haver mm opbevaring af arter på EU-listen som et led i en forvaltningsplan ikke kræver tilladelse. Naturstyrelsen er i dialog med Kommissionen om, hvordan zoologiske haver kan indgå i forvaltningsarbejdet.

Forhandlere og producenter af kæledyr, akvarieplanter mm:


I Artikel 32 beskrives overgangsbestemmelser for erhvervsmæssige bestande af dyre- og plantearter på EU-listen, som blev, før arterne blev opført på EU-listen. Disse arter må indtil to år efter, at arten er opført på listen, holdes og transporteres til de forsknings- eller ex situ-bevaringsforetagender der har fået særlig tilladelse, 


Derudover må de sælges til ikkeerhvervsdrivende brugere i ét år efter opførelsen på EU- listen, forudsat at enhederne holdes og transporteres i indesluttet opbevaring, og at alle nødvendige foranstaltninger er truffet for at sikre, at de ikke kan reproducere sig eller undslippe.


På forespørgsel af den 17 december 2015 vedr Pomacea slægten

( Mysteriesnegl ) Præciseres følgende.


Blev det oplyst fra Miljøministeriet af det stadig er forbudt at indfører, fordele eller overdrages til anden side.

hvis du ønsker yderligere information:


Naturstyrelsen

Haraldsgade 53

(Midl. reception i Vermundsgade 38 C)

2100 København Ø

Tlf. 7254 3000

nst@nst.dk

EAN: 5798000873100

CVR: 33157274