Sidste nyt vedr. lovgivning

Pet-news - sidste nyt


Her kan du læse om de sidste nye love og betænkninger fra Fødevarestyrelsen, EU forordninger mv. nyhederne opdateres løbende.Indhold og tekster er uden ansvar for indhold, da de opdateres fra de udsendte nyhedsbreve.Nyhedsbrev om forbud af 37 invensive arter


EU forordning 1143/2014  Invasive ikkehjemmehørende arter.


Vedtaget af EU d. 22. okt. 2015.


Vedtaget af Folketingets Miljø og Fødevareudvalgs Komiteen d. 4. dec. 2015


EU forordningen træder i kraft, 20 dage efter der er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende. Som forventes af ske primo januar 2016.


Hele EU forordningen kan læses her: 


Udsnit fra - REVIDERET NOTAT til FOLKETINGETS EUROPAUDVALG


Erhvervsøkonomiske og administrative konsekvenser:

Nogle af arterne bruges som kæledyr. For disse må et nyttetab forventes ved et forbud mod hold, men arterne har dog begrænset udbredelse som kæledyr.


Enkelte arter handles, og handlen af disse arter vil blive påvirket af forbuddene knyttet til EU-listen. Effekten vurderes dog ikke at være betydelig, og de erhvervsøkonomiske effekter i Danmark er derfor ikke kvantificeret, men det kan ikke udelukkes, at enkelte virksomheder vil blive negativt påvirket af et forbud.


Det vurderes ikke muligt at ændre listen, da formålet netop er at forhindre spredning f.eks. gennem salg. Ved et forbud må det desuden forventes, at størstedel af omsætningen rykkes til andre arter. Et forbud mod handel forventes derfor at have lave omkostninger for erhvervslivet.


Der kan omvendt forventes positive erhvervsøkonomiske konsekvenser ved at forhindre at nogle af disse arter vil kunne etablere sig i Danmark, idet flere arter kan gøre skade på anlæg, afgrøder mm.


Sådan skal du behandle de arter, fra EU forordningen, du evt. måtte have.

Skulle man have et kæledyr, der står på EU-listen, kan man beholde dyret, til det dør. Det må dog ikke yngle, og man skal sikre sig, at dyret ikke kan slippe ud i naturen. Har man planter i haven, der er på listen, skal de fjernes.


Nyhedsbrev om forbud af 37 invensive arter


Vaskebjørn, sumpbæver, signalkrebs, gul kæmpekalla og hårfrugtet bjørneklo. Det er nogle af de ti dyr- og plantearter, man i dag kan opleve i den danske natur eller i danske haver, men som fra næste år skal bekæmpes og helst udryddes helt.


Arterne optræder på en ny liste over dyr og planter, som alle EU-lande fremover er forpligtet til at holde Europa fri for. Listen blev vedtaget i EU i dag. Der er tale om i alt 37 arter, der er invasive – det vil sige, at de ikke hører hjemme i Europa, og de kan gøre stor skade på den oprindelige europæiske natur og økonomi. Det bliver også forbudt at handle med disse arter.


Link med billeder af de omtalte 37 dyre og plante arter


Invasive arter er et voksende problem i hele verden, som kan få store samfundsøkonomiske og biologiske konsekvenser. En effektiv indsats mod spredning af disse arter kræver derfor samarbejde på tværs af landegrænser. Det er i det lys, man skal se vedtagelsen af en liste over 37 uønskede arter, som EU har vedtaget. Ti af arterne findes i Danmark, og du kan på denne side få et overblik over dem og de øvrige 27 arter på EU-listen.


På forespørgsel af den 17 december 2015 vedr Pomacea slægten

( Mysteriesnegl ) Præciseres følgende.


Blev det oplyst fra Miljøministeriet af det stadig er forbudt at indfører, fordele eller overdrages til anden side.

hvis du ønsker yderligere information:


Naturstyrelsen

Haraldsgade 53

(Midl. reception i Vermundsgade 38 C)

2100 København Ø

Tlf. 7254 3000

nst@nst.dk

EAN: 5798000873100

CVR: 33157274