Sidste nyt fra fødevarestyrelsen

Sidste nyt fra Fødevarestyrelsen


Nye pasningsvejledninger


Hvis du planlægger at anskaffe dig dyr, bør du sætte sig grundigt ind i det enkelte dyrs behov og pasning. På den måde har du de bedste muligheder for at tage stilling til, om dyret er det rette for dig, og om du kan tilbyde de rigtige forhold for dyret.

Dyrenes Beskyttelse har derfor lavet nye pasningsvejledninger for en lang række arter af pattedyr og fisk, så du som ejer kan opnå viden om dyret, dets naturlige adfærd og behov for på den måde at kunne sikre det en god trivsel i fangenskab.

Siden 1. januar 2014 har det været lovpligtigt, at erhvervsdrivende skal udlevere en pasningsvejledning, når man sælger et dyr. De officielle vejledninger (godkendt af Rådet vedr. hold af særlige dyr) kan findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside.


http://www.dyrenesbeskyttelse.dk/pasningsvejledninger?gclid=CNKv5InEsr0CFWIMcwodOJYAqw


for inspiration om dyr kan du finde inspiration og vejledning til de enkelte dyr i QR-PETS Galleri


http://www.qr-pets.dk/gallery/


Links til Fødevarestyrelsens leksikon


http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Pasningsvejledning.aspx#

Pasningsvejledninger

§ 28. Ved salg af dyr skal der senest på tidspunktet for aftalens indgåelse udleveres en af Rådet vedrørende hold af særlige dyr godkendt skriftlig pasningsvejledning til køberen om forsvarlig pasning og pleje af dyret.

Stk. 2. Godkendte pasningsvejledninger findes på www.fvst.dk.

Pasningsvejledninger til hobbydyr


​Baggrund

Ejere af hobbydyr ved ikke altid nok om deres nyanskaffede dyr. For at bedre dyrevelfærden hos hobbydyr og mindske risikoen for fejlkøb skal dyrehandlere pr. 1. januar 2014 udlevere godkendte pasningsvejledninger ved salg af dyr. Formålet er, at køberne får et fagligt forsvarligt kendskab, så de er klædt på til at passe deres hobbydyr.

Pasningsvejledningerne giver dyreejerne de nødvendigste oplysninger om fodring og pasning. Den enkelte vejledning kan også anvendes af potentielle købere, som grundlag for valg af dyreart forud for købet.

Vejledningerne er udfærdiget på baggrund af oplysninger fra bl.a. hobbydyrforeninger og er godkendt af Rådet vedr. hold af særlige dyr. Godkendte pasningsvejledninger er tilgængelige på Fødevarestyrelsens hjemmeside:

Pasningsvejledninger


Kontrolindsats

Kampagnen gennemføres hos dyrehandlere. Der foretages kontrolbesøg, hvor der udføres dokumentkontrol samt interview for at kontrollere, om dyrehandlerne overholder kravet om udlevering af pasningsvejledninger.

Dyreart/branche

Hobbydyr/Dyrehandlere

Periode

Kampagnen gennemføres i perioden april-september 2014.

Kontakt

Fødevarestyrelsens pressevagt Tlf. 2284 4834

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med dyr (dyrehandlere)

(Pasningsvejledninger)


§ 1

I bekendtgørelse nr. 1022 af 12. december 2002 om erhvervsmæssig handel med dyr (dyrehandlere), som ændret ved bekendtgørelse nr. 1499 af 20. december 2004, bekendtgørelse nr. 1380 af 17. december 2009 og bekendtgørelse nr. 129 af 3. februar 2010, foretages følgende ændringer:


1. I indledningen til bekendtgørelsen indsættes efter "§ 18, stk. 2": "og 3".

2. Efter § 24 indsættes i kapitel 3:

"Pasningsvejledninger

§ 24 a. Ved salg af dyr skal der senest på tidspunktet for aftalens indgåelse udleveres en skriftlig pasningsvejledning til køberen om forsvarlig pasning og pleje af dyret.

Stk. 2. Pasningsvejledningen skal mindst indeholde godkendte oplysninger, jf. stk. 3, om


1) dyreart (videnskabeligt og populært navn),

2) forventet levealder,

3) fuldvoksen størrelse,

4) fodring,

5) anbefalet størrelse og indretning af anlæg eller bur,

6) miljøberigelse og stimulering,

7) behov for motion,

8) sociale behov,

9) særlige pasningsbehov, herunder særlige krav til temperaturforhold,

10) typiske tegn på sygdom eller nedsat trivsel og

11) formering, yngelpleje og eventuel neutralisation.


Stk. 3. Rådet vedrørende hold af særlige dyr godkender for de relevante kategorier af dyr de oplysninger, som pasningsvejledningen mindst skal indeholde, jf. stk. 2. Rådet kan afvise en ansøgning om godkendelse af oplysninger, hvis rådet allerede har godkendt oplysninger for den pågældende kategori af dyr. Rådet kan med passende varsel tilbagekalde en godkendelse af oplysninger.

Stk. 4. Rådet vedrørende hold af særlige dyr kan søge bistand hos andre særligt sagkyndige, når en sags behandling forudsætter en sagkundskab, som rådets medlemmer ikke i tilstrækkeligt omfang er i besiddelse af."

3. § 26, stk. 1, affattes således:

"Med bøde eller fængsel indtil 4 måneder straffes den, der overtræder §§ 5-24, § 24 a, stk. 1 og 2, eller vilkår fastsat i medfør af § 3, stk. 2, medmindre højere straf er forskyldt i medfør af anden lovgivning."

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2013.

Justitsministeriet, den 28. november 2010

Lars Barfoed

/ Jens Teilberg Søndergaard

Pasningsvejledninger til hobbydyr


​Baggrund

Ejere af hobbydyr ved ikke altid nok om deres nyanskaffede dyr. For at bedre dyrevelfærden hos hobbydyr og mindske risikoen for fejlkøb skal dyrehandlere pr. 1. januar 2014 udlevere godkendte pasningsvejledninger ved salg af dyr. Formålet er, at køberne får et fagligt forsvarligt kendskab, så de er klædt på til at passe deres hobbydyr.

Pasningsvejledningerne giver dyreejerne de nødvendigste oplysninger om fodring og pasning. Den enkelte vejledning kan også anvendes af potentielle købere, som grundlag for valg af dyreart forud for købet.

Vejledningerne er udfærdiget på baggrund af oplysninger fra bl.a. hobbydyrforeninger og er godkendt af Rådet vedr. hold af særlige dyr. Godkendte pasningsvejledninger er tilgængelige på Fødevarestyrelsens hjemmeside:

Pasningsvejledninger


Kontrolindsats

Kampagnen gennemføres hos dyrehandlere. Der foretages kontrolbesøg, hvor der udføres dokumentkontrol samt interview for at kontrollere, om dyrehandlerne overholder kravet om udlevering af pasningsvejledninger.

Dyreart/branche

Hobbydyr/Dyrehandlere

Periode

Kampagnen gennemføres i perioden april-september 2014.

Kontakt

Fødevarestyrelsens pressevagt Tlf. 2284 4834