Miljøvenligt papir

Miljømærket papir.


Pet-group .. bruger kun, når det er muligt, papir,karton og trykfarver der er miljøcertificeret.Vi bruger enorme mængder papir, derfor har fremstillingen af papir stor indflydelse på miljøet og vores sundhed.

Papir, som er mærket med EU’s Blomsten eller det nordiske miljømærke Svanen, er et produkt, hvor miljøbelastningen er så lille som mulig - et produkt, hvor mængden af sundhedsskadelige stoffer ved fremstillingen er så lille som mulig - et produkt, hvor kvaliteten er den samme som ikke-miljømærkede produkter.


Normalt bliver der brugt meget energi og mange kemikalier, som kan være miljø- og sundhedsskadelige, når papir bliver fremstillet. Når papiret er mærket med Svanen eller Blomsten, bliver der stillet skrappe krav til energiforbrug og brugen af kemikalier.

I papir, der er mærket med Svanen eller Blomsten, skal mindst 50 % af træfibrene komme fra bæredygtigt skovbrug. Bæredygtigt skovbrug betyder, at man ikke fælder flere træer, end at det er muligt for planter og dyr at opretholde deres liv på området. Hvis dette ikke er muligt, bliver der stillet krav om, at der skal være mindst 50 % genbrugsfibre i papiret.

FSC-mærket papir består af 25 % FSC-træ og 75 % genbrugspapir og kan sagtens optræde sammen med for eksempel Svanen, hvis det overholder kravene for begge mærker. At træ er FSC-certificeret, betyder, at det kommer fra skove - hvor traditionelle rettigheder og borgerrettigheder ikke krænkes - hvor skoven ikke har høj bevaringsværdi - der ikke er plantet genmodificeret træ - skovningen ikke er ulovlig - skoven ikke er naturskov. Et produkt kan certificeres, hvis det er helt eller delvist baseret på træ fra bæredygtig skovdrift. Blomsten og Svanen stiller en række krav til fremstillingen af papir.


Lavt energiforbrug: Svanen og Blomsten stiller krav om, at forbruget af el og brændsel skal være så lavt som muligt gennem hele fremstillingsprocessen.  Begrænsninger i anvendelsen af kemikalier. Nogle af de kemikalier, der bliver brugt ved fremstillingen af papir, er svære at nedbryde i naturen og bliver derfor ophobet i fødekæden. Andre kemikalier er kræftfremkaldende eller hormonforstyrrende. Svanen og Blomsten viser, at mængden af kemikalier er så lavt som muligt, og at nogle kemikalier helt er forbudt i papirfremstillingen.


Lavt udslip til vand og luft: Ved fremstilling af papir bliver der dannet næringsstoffer, som kan medføre overgødskning, og dermed algeopblomstring. Når algerne dør og bliver nedbrudt, medfører dette iltsvind i søer og vandløb. Svanen og Blomsten kræver, at udslip af disse stoffer bliver minimeret så meget som muligt.


Luftforurening ved papirfremstilling stammer fra energiforbruget og fra udslip under kogeprocesserne. Svanen og Blomsten kræver, at den form for udslip bliver minimeret.                                                                        www.pet-group.dk

                                                                   pet-group@pet-group.dk